str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

1 grudnia 2021
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA
Wersja 2.7.3
O programie
Zalety i funkcje programu
Porównaj wersje
Zobacz prezentację
Oferta dla biur rachunkowych
Cennik
Zamów
Pobierz
Pomoc
Serwis programu
Baza wiedzy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w programie
Partnerzy handlowi
Zasady współpracy
Logowanie
Kontakt
e-mail: [email protected]
tel.: (+48 12) 267-28-05
Warunki licencji programu Elfin Mała Firma

Elfin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konfederackiej 23, 30-306 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155260 (Licencjodawca), udziela licencji użytkownikowi oprogramowania (Licencjobiorcy) na warunkach, określonych poniżej.

§ 1.
Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich praw autorskich do programu Elfin Mała Firma, zwanego dalej "programem", jak również do treści załączonych do niego materiałów oraz wszelkich kopii tego oprogramowania.

§ 2.
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy odpłatnej, niepełnej oraz niewyłącznej licencji na korzystanie z programu.
2. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i dotyczy programu oznaczonego danym numerem seryjnym.
3. Licencjobiorca nabywa prawa do korzystania z programu na podstawie tej umowy pod warunkiem dokonania jego rejestracji u Licencjodawcy w terminie do 30 dni od dnia instalacji programu. Rejestracja odbywa się na podstawie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w programie, który jest wypełniany i przesyłany przez Licenjobiorcę do Licencjodawcy w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetu lub drogą pocztową po uprzednim wydrukowaniu formularza rejestracyjnego. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Licencjobiorca otrzymuje zwrotnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetu lub drogą pocztową od Licencjodawcy kod rejestracyjny, który należy wprowadzić do programu celem zakończenia procesu rejestracji.
4. W przypadku nie dokonania rejestracji w terminie określonym w ust. 3, program przejdzie począwszy od 31-go dnia po dniu instalacji w tryb ograniczonej funkcjonalności. Licencjobiorca nie będzie mógł przygotowywać oraz ewidencjonować nowych dokumentów, deklaracji i rozliczeń do czasu dokonania rejestracji w sposób określony w ust. 3, przy czym będzie mógł wyświetlać i drukować wprowadzone uprzednio do programu dokumenty, deklaracje i rozliczenia.
5. Wydanie Licencjobiorcy programu następuje z chwilą zbycia Licencjobiorcy pakietu programu zawierającego umowę licencyjną, instrukcję obsługi i nośnik z programem. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia nabycia pakietu nie nastąpi zgłoszenie do sprzedawcy informacji o brakach w jego zawartości, uznaje się, że pakiet został wydany w stanie kompletnym.
6. Warunkiem przystąpienia przez Licencjobiorcę do korzystania z programu jest zaakceptowanie warunków licencji, czego potwierdzeniem jest instalacja i uruchomienie programu.

§ 3.
1. Program przeznaczony jest do obsługi księgowości i finansów Licencjobiorcy w zakresie określonym w umowie licencyjnej i instrukcji obsługi zawartej w dostarczonym Licencjobiorcy pakiecie.
2. Licencjobiorca, który dokonał rejestracji programu w formie określonej w umowie, jest uprawniony do korzystania z usług serwisu programu, przez okres i na warunkach określonych przez Licencjodawcę.
3. Usługi serwisu programu obejmują:
  1) udzielanie odpowiedzi na pytania Licencjobiorcy kierowane na specjalny adres poczty elektronicznej [email protected] lub zgłaszane pod numery telefonu i faksu podane w instrukcji obsługi, dotyczące:
    a) pomocy w instalacji programu i uruchomieniu programu oraz usuwaniu usterek lub trudności w funkcjonowaniu programu; jako usterki traktuje się działanie programu niezgodne z instrukcją lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa,
    b) właściwej obsługi programu i korzystania z opcji programu,
  2) internetową aktualizację informacji wykorzystywanych przez program,
  3) aktualizację programu (ang. update) w ramach licencjonowanej wersji programu,
  4) dostęp do serwisu internetowego programu prowadzonego przez Licencjodawcę.
4. Usługi serwisu świadczone są przez Licencjodawcę:
  1) bez dodatkowej odpłatności w okresie 6 miesięcy od daty instalacji oprogramowania; cena serwisu w tym okresie wliczona jest w cenę programu,
  2) za wynagrodzeniem i na warunkach określonych przez Licencjodawcę po upływie 6 miesięcy od daty instalacji programu.

§ 4.
1. Niniejszą umową Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy prawo do korzystania z programu w następującym zakresie:
  1) instalacji, używania i wyświetlania (uruchamiania) programu na komputerze lub komputerach Licencjobiorcy;
  2) przechowywania i instalacji programu na urządzeniu służącym do przechowywania danych, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywany wyłącznie przez Licencjobiorcę w ramach jego wewnętrznej sieci;
  3) używania programu w sposób i na polach eksploatacji wynikających z instrukcji obsługi programu i określonych niniejsza umową, wyłącznie do przetwarzania danych firmy zgłoszonej w formularzu rejestracyjnym.
2. Licencjobiorca po zainstalowaniu programu, stosownie do postanowień niniejszej umowy, może zatrzymać oryginalny nośnik, na którym program był utrwalony, wyłącznie jako kopię zapasową dla celów archiwalnych. Jeżeli oryginalny nośnik jest niezbędny do właściwego używania programu, Licencjobiorca może sporządzić wyłącznie jedną kopię zapasową dla celów archiwalnych.
3. Za wyjątkiem wypadków wyraźnie określonych niniejszą umową, Licencjobiorca nie może w żadnej postaci kopiować lub w inny sposób zwielokrotniać oprogramowania lub towarzyszących mu materiałów.
4. Licencjobiorca nie może dokonywać tłumaczenia, poprawiania, przystosowywania, zmiany układu i jakichkolwiek innych zmian w wersji wynikowej programu lub jego części, ani też przystosowywania programu lub jego części do współpracy z innym typem systemu operacyjnego komputera aniżeli wskazany w instrukcji obsługi. Zabrania się wszelkiej ingerencji w kod źródłowy programu tj. np. zmieniania kodu, kompilowania, zmieniania przeznaczenia programu, adoptowania programu do innych celów - bez pisemnego upoważnienia Licencjodawcy.
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych z korzystaniem z programu komputerowego, o którym mowa w § 1.
6. Licencjobiorca zobowiązany jest do ochrony programu przed jego używaniem przez osoby trzecie, jak również na rzecz osób trzecich, poznaniem istoty programu przez osoby trzecie oraz do ochrony programu przed utratą lub uszkodzeniem.
7. Licencjobiorca nie jest w żadnym wypadku uprawniony do rozpowszechniania programu, udzielania licencji lub sublicencji, dzierżawy lub najmu, w tym do zbywania egzemplarza programu, towarzyszących mu materiałów oraz nośnika bez pisemnej zgody Licencjodawcy.

§ 5.
Z tytułu udzielenia licencji oraz świadczenia usług serwisu w okresie, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1) Licencjodawca otrzymuje wynagrodzenie, stanowiące cenę nabycia programu.

§ 6.
1. Program został wykonany z należytą starannością zgodnie z najlepszą wiedzą autorów z zakresu przepisów prawa. Licencjodawca zwraca jednak uwagę, aby Licencjobiorca sprawdzał wyniki działania programu.
2. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje zainstalowania, używania i wyświetlania (uruchamiania) programu na komputerze (komputerach) Licencjobiorcy, w tym także za dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy użyciu programu oraz skutki ich przetwarzania.
3. Biorąc pod uwagę komputerową formę programu i konsekwencje jego zastosowania na komputerze użytkownika, Licencjodawca nie może wykluczyć ryzyka wystąpienia technicznych błędów podczas użycia programu powodujących jego niewłaściwe działanie. W razie wystąpienia takich błędów lub trudności w używaniu programu, użytkownik może przesłać informację na adres serwisu programu: [email protected]
4. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Licencjobiorcy z winy umyślnej. Ewentualne roszczenia Licencjobiorcy oraz odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy w takim przypadku są ograniczone do wysokości ceny nabycia programu.

§ 7.
1. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków i zakazów wynikających z udzielonej licencji, zasad korzystania z programu określonych w licencji lub nie uiszczenia w terminie należności z tytułu zakupu programu, Licencjodawca ma prawo do rozwiązania licencji ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Licencjobiorcy stosownego odszkodowania.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć program ze wszystkich komputerów, na których był zainstalowany i zwrócić Licencjodawcy pakiet programu wraz z egzemplarzem programu i ewentualną kopią zapasową programu.

§ 8.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd właściwości miejscowej Licencjodawcy.
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009