str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

13 listopada 2018
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  oferty B2B  forum
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA
Wersja 2.6.8
O programie
Zalety i funkcje programu
Porównaj wersje
Zobacz prezentację
Oferta dla biur rachunkowych
Cennik
Zamów
Pobierz
Pomoc
Serwis programu
Baza wiedzy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w programie
Partnerzy handlowi
Zasady współpracy
Logowanie
Kontakt
e-mail: malafirma@elfin.pl
tel.: (12) 267-28-05

Zmiany w programie Elfin Mała Firma

wersja 2.6.8.103, 2018-09-13

Standard i Premium

 • Aktualizacja schematów e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów:
  • dla deklaracji VAT-7(18) wprowadzono schemat w wersji 1-1E (dotychczas 1-0E)
  • dla deklaracji VAT-7K(12) wprowadzono schemat w wersji 1-2E (dotychczas 1-0E).
 • Na liście operacji bankowych (Listy - Inne - Operacje bankowe) poprawiono wyliczanie salda dla operacji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu niż 2.6.7. Ponadto dodano powiązanie takich operacji z obowiązującym w danej dacie rachunkiem podstawowym (o ile był podany w danych firmy).
wersja 2.6.7.101, 2018-08-19

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę Jednolitych Plików Kontrolnych wysyłanych na żądanie organów skarbowych:
  • JPK_FA - faktury VAT
  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów (profil Ryczałt)
  • JPK_WB - wyciąg bankowy.
 • Rozszerzono wysyłkę plików JPK o możliwość podpisywania Profilem Zaufanym ePUAP/eGO.
 • Na potrzeby JPK_FA w danych Faktury VAT oraz Rachunku/faktury dodano możliwość określenia podstawy zwolnienia z VAT (aktu prawnego i przepisu). Definiowanie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT odbywa się opcjach programu (menu Narzędzia - Opcje) na zakładce "Faktury i rachunki".
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za lipiec/III kwartał 2018 r. Deklaracje zostały uzupełnione o załączniki dotyczące zwrotu podatku: VAT-ZZ i VAT-ZT.
 • Dla firm/oddziałów o jednakowym numerze NIP wdrożono scalanie danych finansowych do deklaracji VAT-7 i plików JPK_VAT. Scalanie następuje, jeśli podczas tworzenia nowej deklaracji lub pliku JPK jest zaznaczona opcja "scal dane dla firm z tym samym NIP-em".
 • W operacjach bankowych (Listy - Inne - Operacje bankowe) wprowadzono obsługę wielu rachunków bankowych firmy (z mechanizmem filtrowania). Dodano możliwość wskazania kontrahenta i spłaty należności/zobowiązania podczas wprowadzania operacji bankowej.
 • Zmieniono obsługę rachunków bankowych ZUS:
  • definiowanie numeru konta bankowego ZUS odbywa się indywidualnie dla każdego właściciela firmy (menu Listy - Dane - Właściciele, sekcja "Ubezpieczenia społeczne");
  • nowe konto ZUS zostało uwzględnione przy wystawianiu przelewów do deklaracji ZUS-DRA.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Na liście kontrahentów dodano filtr ułatwiający ich wyszukiwanie;
  • W notach do Rejestru zakupów VAT i Rejestru sprzedaży VAT wprowadzono możliwość wskazania kontrahenta;
  • Poprawiono sortowanie według dat w Rejestrach zakupów i sprzedaży VAT;
  • Skorygowano uwzględnianie daty wpisu do Ewidencji Przychodów w zestawieniach miesięcznych i kwartalnych oraz przy obliczeniu ryczałtu;
  • W przypadku, gdy kontrahent posługuje się numerem PESEL, w JPK_VAT w polu NrKontrahenta zamiast numeru wpisywane jest słowo "brak".

Premium

 • Wdrożono tworzenie i wysyłkę plików JPK_MAG - magazyn.
 • W dokumentach magazynowych oprócz daty wystawienia pojawiła się także data otrzymania/wydania towaru.
wersja 2.6.6.100, 2018-02-22

Standard i Premium

 • Modyfikacje i usprawnienia w zakresie obsługi plików JPK_VAT:
  • W celu ułatwienia wysyłki za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 w pliku JPK_VAT tworzonym w programie Elfin Mała Firma wyeliminowano kreski (myślniki) z NIP-ów kontrahentów oraz skrócono nazwę pliku proponowaną przy zapisie;
  • Zmieniono kodowanie zapisywanego pliku JPK_VAT na "UTF-8 without Signature". Dotychczasowe kodowanie "UTF-8 with Signature" podczas składania plików JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 i e-bramki Ministerstwa Finansów było w niektórych przypadkach nieprawidłowo interpretowane (pojawiał się status 408 - "Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie");
  • Jednocześnie przypominamy podawane już na naszych stronach internetowych informacje:
   • Od dnia 7 lutego 2018 r. w przypadku podatników będących osobami fizycznymi wprowadzona została do 31 grudnia 2018 r. możliwość autoryzacji plików JPK kwotą przychodu z zeznania podatkowego (analogicznie do autoryzacji e-deklaracji). Funkcja ta pojawiła się w nowej wersji aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0 oraz w uruchomionej przez ministerstwo e-bramce do wysyłki plików JPK (https://mikro-jpk.mf.gov.pl/);
   • Z naszej strony wystąpiliśmy do ministerstwa o udostępnienie specyfikacji technicznej nowego rozwiązania - natychmiast po jej otrzymaniu podejmiemy prace mające na celu wdrożenie autoryzacji plików JPK kwotą w programie Elfin Mała Firma.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Dodano przycisk "Wyślij" na listach deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-UE. Przycisk umożliwia wysyłkę e-deklaracji/pobieranie UPO z poziomu listy, bez konieczności otwierania okna deklaracji (odpowiada działaniu przycisku "e-Deklaracja" w oknie deklaracji);
  • Usunięto problem z wyświetlaniem list "Majątek trwały" i "Ewidencja/cennik" w niektórych profilach (Ryczałt, zwolnienie z VAT);
  • Poprawiono wyliczanie podstawy opodatkowania dla dokumentu Nota - Rejestr zakupów VAT;
  • W profilu Ryczałt poprawiono obsługę braku wpisów do ewidencji w przypadku faktury wystawianej do paragonu.
wersja 2.6.5.99, 2017-12-29

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT:
  • Tworzenie plików JPK_VAT i ich wysyłka elektroniczna na serwery Ministerstwa Finansów następuje z poziomu nowej listy: JPK - JPK_VAT - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT;
  • Do końca 2017 roku w programie obowiązuje wersja pliku JPK_VAT(2) - wysyłka tej wersji JPK_VAT nie jest obowiązkowa w przypadku mikroprzedsiębiorców;
  • Począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. w programie wprowadzona została nowa wersja pliku JPK_VAT(3). Uwaga: od stycznia 2018 r. comiesięczna wysyłka JPK_VAT będzie obowiązkowa dla wszystkich firm. Termin pierwszej wysyłki upłynie 25 lutego 2018 r. (JPK_VAT za styczeń 2018 r.);
  • Od 1 lipca 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców wejdzie w życie obowiązek wysyłania na żądanie administracji skarbowej innych plików JPK:
   • JPK_FA - faktury VAT
   • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • JPK_EWP - ewidencja przychodów
   • JPK_WB - wyciąg bankowy
   • JPK_MAG - magazyn
   - wdrożenie ich obsługi w programie Elfin Mała Firma nastąpi w czerwcu 2018 r.
  • Wysyłka plików JPK od strony użytkownika jest analogiczna do wysyłki e-deklaracji VAT. Aby wysłać plik JPK z programu Elfin Mała Firma konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.
  • Ministerstwo Finansów nie dopuszcza autoryzacji plików JPK kwotą (metoda powszechnie stosowana dla e-deklaracji składanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), wprowadziło natomiast możliwość podpisywania plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP (występującego także pod nową nazwą "eGo"). Funkcja ta zostanie wdrożona w kolejnej wersji programu Elfin Mała Firma, a do tego momentu osoby nie posiadające podpisu elektronicznego, a dysponujące profilem zaufanym ePUAP mogą korzystać z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów darmowej aplikacji Klient JPK 2.0.
  • Aby wysłać plik JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 należy wcześniej w programie Elfin Mała Firma utworzyć (przycisk "Nowy" nad listą JPK) i wyeksportować plik JPK (przycisk "Wyślij/pobierz", a następnie w oknie kreatora wysyłki "Zapisz jako plik").
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Od 1 stycznia 2018 r. wyłączono Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej (DU). Powodem wyłączenia są nowe wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którymi faktury muszą być wprowadzane do ewidencji z danymi identyfikującymi kontrahenta (nie mogą być wprowadzane na podstawie zbiorczych zestawień);
  • Dla faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem (rodzaj transakcji: "krajowa - odwrotne obciążenie") usunięto z podglądu/wydruku niepotrzebną kolumnę "Stawka VAT" oraz wiersz podsumowania "w tym";
  • Zmieniono sposób filtrowania listy w oknie "Wybierz kontrahenta" - obecnie wyszukiwanie odbywa się poprzez dopasowanie wpisywanych znaków do dowolnego fragmentu zawartości pola, a nie tylko do jego początku;
  • W Ewidencji sprzedaży poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie "Przychód narastająco";
  • Od 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie kwota autoryzująca przy wysyłce e-deklaracji - zaktualizowane wskazówki w tym zakresie znajdują się pod przyciskiem "Sprawdź jaką wartość należy wpisać" w kreatorze e-deklaracji.
wersja 2.6.4.98, 2017-07-06

Standard i Premium

 • Wprowadzono automatyczną numerację dokumentów sprzedaży:
  • Włączanie funkcji następuje w menu Narzędzia - Opcje, zakładka "Faktury i Rachunki";
  • Do wyboru są dwa formaty numeracji: nr/RRRR, nr/MM/RRRR. Nadawanie numeru następuje poprzez sprawdzenie liczby wystawionych dokumentów danego rodzaju w okresie (roku/miesiącu) i przypisanie kolejnego, wyższego numeru;
  • Automatyczną numeracją objęte są następujące rodzaje dokumentów:
   • faktury VAT (wraz z korektami): FV, FK
   • faktury/rachunki (wraz z korektami): FA/RA, FK/RK
   • dzienne zestawienia sprzedaży: DU, DNV, DN, DKF/MKF.
 • Począwszy od rozliczenia za lipiec 2017 roku włączono nowe wzory deklaracji (wraz z wysyłką e-deklaracji):
  • VAT-27(2);
  • VAT-UE(4).
 • Dodano nowy formularz VAT-UEK(4) - korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wraz z wysyłką e-deklaracji). Formularze VAT-UE/VAT-UEK dostępne są na jednej liście ("Deklaracje VAT-UE"), natomiast wybór złożenie/korekta następuje w oknie z wyborem okresu.
 • Wdrożono nowy protokół komunikacyjny TLS 1.2 do komunikacji z systemem e-Deklaracje. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów (zobacz komunikat) od 1 lipca 2017 r. nie jest możliwa wysyłka e-deklaracji ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.
 • Do instalatora dodano pobieranie (w razie nieobecności w systemie) odpowiedniej wersji platformy .NET Framework.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Poprawa filtrowania według dat w Księdze;
  • Poprawa obsługi e-deklaracji ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji);
  • W metodzie kasowej w przypadku spłaty do faktury sprzedaży uwzględniono rodzaj odwrotnego obciążenia (dostawa towarów/świadczenie usług) dla potrzeb rozliczenia w deklaracji VAT-27.

Premium

 • Wprowadzono automatyczną numerację dokumentów magazynowych: PZ, WZ, PW, RW, MM. Włączanie funkcji następuje razem z włączaniem numeracji dokumentów sprzedaży (opis powyżej). Jeśli występuje więcej niż jeden magazyn, przed numerem dokumentu dodawany jest symbol danego magazynu.
wersja 2.6.3.97, 2017-02-28

Standard i Premium

 • Wprowadzono możliwość określenia odrębnego Odbiorcy (oprócz Nabywcy) w dokumentach przychodowych - fakturach VAT i rachunkach. Aby wskazać drugi podmiot należy zaznaczyć na formatce opcję "Odbiorca", a następnie wybrać kontrahenta z listy.
 • Rozszerzono obsługę transakcji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem:
  • na formatkach faktur VAT sprzedaży dla rodzaju transakcji "krajowa - odwrotne obciążenie" dodano przełącznik dostawa towarów/świadczenie usług - druga opcja przeznaczona jest dla firm świadczących usługi budowlane w charakterze podwykonawcy;
  • dotychczas wszystkie transakcje sprzedaży z odwrotnym obciążeniem były traktowane jako dostawy towarów, natomiast obecnie rozróżnienie następuje na podstawie wyboru powyższej opcji przez użytkownika;
  • w deklaracji VAT-27 dostawy towarów wykazywane są w części C (jak dotychczas), natomiast świadczenie usług w części D formularza (nowa obsługa).
 • W Rejestrze zakupów VAT (wersja obowiązująca od 2017-01-01) dodano kolumnę "Podstawa netto podatku naliczonego", do której wpisywana jest kwota netto nabycia odpowiadająca podatkowi VAT podlegającemu odliczeniu - jeśli podatek jest odliczany częściowo (jak np. w przypadku zakupów związanych z samochodami osobowymi), to kwota netto wydatku jest również proporcjonalnie zmniejszana. Tak skorygowana kwota netto trafia obecnie do poz. 43 (nabycie środków trwałych) i 45 (nabycie towarów i usług pozostałych) w deklaracji VAT-7(17)/VAT-7K(11).
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Usunięto błąd w mechanizmie wprowadzania spłat zobowiązań, powstały w wersji 2.6.2 programu. Spłaty zobowiązań wprowadzone w poprzedniej wersji należy otworzyć do edycji i zapisać ponownie;
  • Dodano opcję "Do paragonu" na formatkach Przychód - Rachunek/faktura;
  • Dla faktur wystawionych do paragonów dodano prezentację kwot netto, VAT i brutto na liście przychodów. Kwoty te nie są nadal uwzględniane w zestawieniu przychodów na stronie głównej programu (gdyż zostały uprzednio wykazane w raportach z kasy fiskalnej). Aby uzyskać zgodność pomiędzy podsumowaniem listy przychodów, a stroną główną programu należy użyć filtra na liście, wyłączając w nim pokazywanie systemowej grupy "Faktury do paragonów";
  • Ograniczono wybór okresów przy tworzeniu deklaracji VAT-27 i VAT-UE - począwszy od stycznia 2017 r. deklaracje te można sporządzać wyłącznie za okresy miesięczne.
wersja 2.6.2.96, 2016-12-21

Standard i Premium

 • Wprowadzono nowy rodzaj wydatku "usługi hotelowe i gastronomiczne". Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu, w związku z czym domyślne ustawienie dla tego rodzaju wydatków to "brak wpisu" do Rejestru zakupów VAT (dotyczy faktur VAT).
 • Aktualizacja wzoru Księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2017 roku - dodanie nowych kolumn dotyczących kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wpisywanie tych kosztów możliwe jest za pomocą Not do Księgi (Narzędzia - Wystaw notę - Księga).
 • Modyfikacje struktury i wyglądu Rejestrów VAT od 1 stycznia 2017 roku - zmiany porządkowe.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za grudzień/IV kwartał 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie kwota autoryzująca przy wysyłce e-deklaracji - szczegółowe wskazówki w tym zakresie znajdują się pod przyciskiem "Sprawdź jaką wartość należy wpisać" w kreatorze e-deklaracji.
 • Zmiana sposobu obliczania zaliczek PDOF według skali podatkowej w 2017 roku - dla dochodu powyżej 85.528 zł nie będzie uwzględniana kwota zmniejszająca podatek.
 • Wdrożono mechanizm przypominania o archiwizacji (wykonywaniu kopii bezpieczeństwa) bazy danych. Komunikat z informacją pojawia się domyślnie po 14 dniach od wykonania ostatniej archiwizacji - ustawienie okresu można zmienić w menu Narzędzia - Opcje (pierwsza pozycja na formatce).
 • Wprowadzono możliwość zamawiania subskrypcji serwisu i rozszerzeń z poziomu programu (menu Narzędzia - Zamów). Po wywołaniu z menu następuje przekierowanie do sklepu internetowego Elfina, gdzie wystarczy (jednorazowo) założyć konto, a następnie (po zalogowaniu) złożyć zamówienie. Na koncie użytkownika przechowywane są informacje o posiadanych aplikacjach, lista zamówień, dokumenty pro-forma i faktury VAT.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Uzupełniono podgląd dowodu wewnętrznego (DW) - kolumny "J.m.", "Ilość" i "Cena" pojawiają się na dokumencie, o ile zostały wypełnione;
  • W remanencie dodano możliwość zapamiętywania pozycji według kolejności wpisywania (oprócz dostępnych metod sortowania);
  • Poprawiono filtrowanie w Wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (profil Ryczałt);
  • Na formatce faktury VAT sprzedaży wprowadzono ustawianie domyślnych wpisów do ewidencji po odznaczeniu opcji "Do paragonu";
  • Usunięto błąd polegający na wywołaniu wpisu składki na Fundusz Pracy w profilach Ryczałt i Karta przy zatwierdzaniu deklaracji ZUS-DRA;
  • Zmodyfikowano instalator aplikacji w zakresie instalacji końcówki - dodatkowego stanowiska (praca z serwerem bazy danych na innym komputerze).
wersja 2.6.1.95, 2016-06-21

Standard i Premium

 • Wprowadzono możliwość kopiowania dokumentów przychodowych i wydatkowych - przycisk "Kopiuj" nad listami przychodów i wydatków.
 • Dla faktur i rachunków sprzedaży dodano opcję szybkiego wprowadzania wpłaty od kontrahenta (przycisk "Wpłata" na formatce) i pokazywania jej na podglądzie/wydruku (kwoty "Zapłacono" i "Pozostaje do zapłaty"). Tak wprowadzona wpłata równoważna jest pierwszej spłacie w sekcji Inne - Należności/zobowiązania.
 • Wdrożono automatyczne księgowanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP w koszty przy zatwierdzaniu deklaracji ZUS-DRA.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(16) i VAT-7K(10) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za czerwiec/II kwartał 2016.
 • Umożliwiono składanie e-deklaracji VAT-27 i VAT-UE bez podpisu z certyfikatem kwalifikowanym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą obecnie autoryzować te deklaracje kwotą, analogicznie jak w przypadku deklaracji VAT-7/7K.
 • Modyfikacje i ujednolicenie instalatora programu:
  • W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wprowadzono ustawianie hasła użytkownika podczas instalacji serwera bazy danych. Ustawione hasło należy podać przy uruchamianiu aplikacji. W aplikacji istnieje możliwość zmiany lub usunięcia (ustawienia pustego) hasła (menu Plik - Zmień hasło dostępu);
  • Zamiast osobnych plików instalatora serwera bazy danych oraz instalatora aplikacji, jakie występowały w poprzedniej wersji (do instalacji należało użyć obydwu), od wersji 2.6.1 funkcjonują dwa niezależne pliki (dostępne na stronie http://www.elfin.pl/malafirma/pobierz):
   • pełny instalator programu (malafirma_sqlsvr_2.6.1.exe) obejmujący zarówno instalator serwera bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, jak i instalator aplikacji,
   • aktualizacja (malafirma_upg_2.6.1.exe) - instalator samej aplikacji (działanie bez zmian);
  • Dla użytkowników wersji 2.6.0 pracujących na systemach od Windows Vista wzwyż (Vista/7/8/8.1/10) instalacja nowej wersji programu możliwa jest za pomocą funkcji "Aktualizuj program" lub poprzez pobranie z w/w strony i uruchomienie pliku aktualizacji. W przypadku nowych klientów lub użytkowników wcześniejszych wersji programu należy użyć pełnego instalatora programu;
  • Wdrożenie nowego serwera bazy danych i likwidacja odrębnego instalatora dla systemu Windows XP. Aby zainstalować nową wersję programu na Windows XP należy:
   • korzystając z Panelu sterowania odinstalować dotychczasowy serwer baz danych MSDE, widoczny na liście programów pod nazwą "Microsoft SQL Server Desktop Engine (ELFIN)" - dotyczy użytkowników poprzednich wersji (do 2.6.0 włącznie),
   • pobrać i uruchomić pełny instalator programu,
   • instalacja kolejnych wersji możliwa będzie standardowo za pomocą funkcji "Aktualizuj program" lub poprzez pobranie i uruchomienie pliku instalatora samej aplikacji.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Wprowadzono automatyczne przypisywane faktur wystawionych do paragonów są do domyślnej grupy "Faktury do paragonów";
  • Dla sprzedaży wg procedury marży dodano opcję "sprzedaż komisowa" - przychód z takich transakcji księgowany jest jako różnica marży i podatku VAT;
  • Umożliwiono filtrowanie pozycji w Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przycisk "Filtruj" nad listą). Aby wyświetlić zlikwidowane pozycje należy zmienić ustawienia filtra;
  • Dodano nową jednostkę miary [dn] - dzień;
  • W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) poprawiono walidację stawki VAT.
wersja 2.6.0.94, 2015-10-08

Standard i Premium

 • Dostosowano program Elfin Mała Firma do pracy w systemie Windows 10. W przypadku planowanego uaktualnienia systemu z Windows 7/8 do wersji 10, rekomendujemy zainstalowanie nowej wersji programu wraz z nowym serwerem baz danych PRZED uaktualnieniem (zgodnie z instrukcją w punkcie poniżej). Jeśli system został już uaktualniony i próba odinstalowania starego serwera baz danych kończy się niepowodzeniem, prosimy o kontakt z serwisem.
 • Dla systemów od Windows Vista wzwyż (Vista/7/8/8.1/10) wdrożono nowy serwer baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. W przypadku Windows XP pozostawiono dotychczasowy serwer Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.
  • Podczas migracji na nowy serwer dane użytkownika zostaną zachowane, natomiast dla celów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie archiwum bazy danych (menu Plik - Archiwum - Zapisz) i przechowanie go na osobnym nośniku;
  • Aby zainstalować nową wersję programu na systemach Windows Vista/7/8/8.1/10 należy:
   • korzystając z Panelu sterowania odinstalować dotychczasowy serwer baz danych MSDE, widoczny na liście programów pod nazwą 'Microsoft SQL Server Desktop Engine (ELFIN)' - dotyczy użytkowników poprzednich wersji (do 2.5.4 włącznie)
   • pobrać i uruchomić instalator serwera baz danych Microsoft SQL Server 2008 wraz z komponentami - plik 'sqlsvr2008mf_1.0.exe' dostępny na stronie http://www.elfin.pl/malafirma/pobierz
   • następnie zainstalować aktualizację aplikacji poprzez pobranie z powyższej strony i uruchomienie pliku instalatora 'malafirma_2.6.0.exe'.
  • Na systemie Windows XP wystarczy pobranie i instalacja aktualizacji aplikacji za pomocą funkcji 'Aktualizuj program'.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za wrzesień/III kwartał 2015. Zmiany obejmują m.in. wykazywanie importu usług i transakcji odwrotnego obciążenia.
 • Wdrożono nowy rodzaj deklaracji: VAT-27(1) - informacja podsumowująca w obrocie krajowym, wraz z obsługą e-deklaracji. W deklaracji tej wykazuje się transakcje sprzedaży, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotnego obciążenia) dwojakiego rodzaju:
  • dostawy towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT - te pobierane są z programu Elfin Mała Firma według rodzaju przychodu 'krajowa - odwrotne obciążenie'
  • świadczenie usług, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT (przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych).
 • Przy tworzeniu deklaracji VAT-UE dodano możliwość zmiany okresu (miesiąc/kwartał).
 • Zmiany na podglądzie/wydruku faktury sprzedaży:
  • Dodano pole z numerem paragonu, do którego wystawiona jest faktura;
  • Wymagane dopiski o rodzaju transakcji ('procedura marży', 'odwrotne obciążenie') pojawiają się obecnie pod numerem faktury, a nie w uwagach).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Przy sprzedaży według procedury marży dodano walidację w przypadku wystąpienia ujemnej marży - transakcje takie nie podlegają opodatkowaniu VAT;
  • Poprawiono pobieranie do deklaracji VAT-7 podstawy opodatkowania przy procedurze marży - dotychczas była to różnica wartości sprzedaży brutto i podatku VAT, obecnie jest różnica marży i podatku VAT;
  • Poprawiono mechanizm rozliczania faktur sprzedaży w metodzie kasowej przy transakcjach zagranicznych;
  • Uzupełniono pobieranie danych do deklaracji VAT-UE w metodzie kasowej.
wersja 2.5.4.92, 2015-07-12

Standard i Premium

 • Wprowadzono obsługę transakcji opodatkowanych według procedury marży (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, świadczenie usług turystyki):
  • na fakturach VAT pojawił się nowy rodzaj transakcji 'krajowa - procedura marży' oraz wybór rodzaju marży;
  • przy wprowadzaniu pozycji na fakturze VAT sprzedaży należy podać także wartość nabycia (kolumna 'Zakup' pojawiająca się w miejsce kolumny 'Netto');
  • w Rejestrze sprzedaży VAT została dodana kolumna 'Procedura marży - wartość nabycia';
  • dostosowano wygląd faktury VAT do wymogów procedury marży.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania korekt rachunków/faktur (bez VAT) po stronie zakupów i sprzedaży.
 • Przy wystawianiu faktur VAT dodano opcję 'Do paragonu' i pole na wpisanie numeru paragonu. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że sprzedaż z faktury nie jest ujmowana w sumie przychodów oraz w ewidencjach.
 • Ułatwiono wprowadzanie miesięcznych raportów z kasy fiskalnej - na dokumencie 'Raport z kasy fiskalnej' dodano przełącznik dobowy/miesięczny.
 • Na formatkach dokumentów przychodowych umożliwiono wprowadzanie uwag w wielu liniach (kontrolka 'Uwagi').
 • Zastosowano nowe style podglądów dla not (menu Narzędzia - Wystaw notę) do Księgi, Rejestrów VAT, Ewidencji sprzedaży i Ewidencji przychodów (profil Ryczałt).
 • Zmiany w odliczeniach VAT od paliwa - od 1 lipca 2015 r. dla samochodów osobowych i ciężarowych nie spełniających wymogów pełnego odliczenia VAT odliczeniu podlega 50% VAT z faktur zakupu (dotychczas bez odliczenia).
 • Wdrożono nowy rodzaj deklaracji: VAT-UE(3) - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, wraz z obsługą e-deklaracji. W deklaracjach VAT-UE wykazywane są wewnątrzwspólnotowe transakcje dostawy i nabycia towarów oraz świadczenia usług, wprowadzone do programu według rodzajów:
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • Poza terytorium kraju (towary i usługi), z zaznaczoną opcją 'świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy'.
 • W deklaracjach VAT-7/7K od lipca/III kwartału 2015 dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dodano wstawianie imienia i nazwiska osoby sporządzającej deklarację (pola 65 i 66).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięto błąd pojawiający się przy renumeracji Rejestru zakupów VAT w IV kwartale;
  • Nowa obsługa podpisu elektronicznego - usunięcie problemów występujących na Windows 7/8.
wersja 2.5.3.91, 2014-11-20

Standard i Premium

 • Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur pro-forma
  • Lokalizacja w programie: Listy - Inne - Faktury pro-forma
  • Na podstawie faktur pro-forma można wystawiać faktury sprzedaży:
   • Wywołanie na liście faktur pro-forma - przycisk 'Wystaw fakturę'
   • Wywołanie podczas wystawiania faktury VAT - przycisk 'Do pro-formy'
  • Filtr na liście faktur pro-forma umożliwia filtrowanie według dat, kontrahentów, numeru dokumentu oraz statusu (powiązania z fakturami).
 • Dodanie na listach przychodów i wydatków możliwości filtrowania według numeru dokumentu.
 • Na dokumentach wydatkowych dodano funkcję wyboru nazwy towaru/usługi/wydatku z listy rozwijanej, zawierającej wprowadzone wcześniej pozycje.
 • Nowe style podglądów dla dokumentów:
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (ze st. VAT)
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (bez st. VAT)
  • Przychód - Dobowy raport z kasy fiskalnej
  • Przychód - Inny
  • Wydatek - Rachunek/faktura
  • Wydatek - Dowód wewnętrzny
  • Wydatek - Inny.
 • Na formatce 'Przejazd' usprawniono wybór pojazdu i osoby oraz dodano mechanizm zapamiętywania ostatnio wprowadzonej trasy.
 • Noty do Rejestrów sprzedaży i zakupu VAT zostały uzupełnione o wybór rodzaju transakcji (m.in. odwrotne obciążenie i transakcje zagraniczne, wprowadzone w wersji 2.5.0).
 • Dodanie do deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) od października/IV kwartału 2014:
  • Możliwości wpisywania i wydruku przyczyny korekty na formularzu ORD-ZU - pojawia się on po zaznaczeniu na deklaracji, iż stanowi ona korektę;
  • Potwierdzenia złożenia e-deklaracji w postaci formularza UPO - pojawia się on po pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru w postaci elektronicznej;
  • Dodatkowo, na złożonych elektronicznie deklaracjach VAT-7/VAT-7K w polu '2. Nr dokumentu' wpisywany jest numer referencyjny.
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Dodano możliwość rezygnacji z przypisania kontrahenta do grupy cenowej (4 grupy według cennika), co umożliwia posługiwanie się indywidualnym rabatem procentowym;
  • Poprawiono mechanizm zaokrąglania sumy wartości na liście remanentów - w pewnych przypadkach mogły pojawić się 'groszowe' rozbieżności pomiędzy listą, a podglądem remanentu.
wersja 2.5.2.90, 2014-04-16

Standard i Premium

 • W przypadku faktur wydatkowych w miejsce 'Daty sprzedaży' (wprowadzonej od 1 stycznia 2014 r.) przywrócono 'Datę otrzymania'. W zależności od tej daty następuje domyślne ustawianie 'Daty rozliczenia w deklaracji VAT-7' dla wszystkich rodzajów wydatków (w tym czynszu najmu, czynszu leasingowego, opłat za media i telefon).
 • Dla sprzedaży zwolnionej z VAT wprowadzono możliwość wystawiania faktury zamiast rachunku - wybór rodzaju dokumentu znajduje się na formatce 'Przychód - Rachunek/faktura' (dotychczas 'Przychód - Rachunek'). Dodatkowo w menu 'Narzędzia - Opcje' (zakładka 'Faktury i rachunki') wprowadzono możliwość domyślnego ustawienia rodzaju dokumentu, a także zdefiniowania domyślnej uwagi na dokumencie. Pozwala to uniknąć każdorazowego wpisywania na fakturze uwagi o podstawie prawnej sprzedaży zwolnionej, np. (dla usług w zakresie opieki medycznej): "Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."
 • Podobnie jak po stronie sprzedaży wprowadzono przełącznik rodzaju dokumentu na formatce 'Wydatek - Rachunek/faktura'.
 • W przypadku samochodów osobowych używanych na podstawie umowy najmu zmieniono, zgodnie z wydaną w listopadzie 2013 r. przez Ministra Finansów interpretacją ogólną, sposób rozliczania wydatków na czynsz wynajmu. Dotychczas były one rozliczane według 'kilometrówki', a obecnie trafiają bezpośrednio w koszty. Wydatki na eksploatację oraz paliwo do tego typu samochodów nadal rozliczane są według kilometrówki.
 • Zmiany w rozliczeniach VAT od zakupu, leasingu, najmu i eksploatacji pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r.
  • W celu obsłużenia zmian na formatce 'Pojazd' dodano nowe znaczniki:
   • dla samochodów ciężarowych - 'Spełnia wymogi pełnego odliczenia VAT według przepisów obowiązujących od 1.04.2014' (w przypadku samochodów osobowych z homologacją ciężarową powinien pozostać niezaznaczony),
   • dla samochodów osobowych (i ciężarowych nie spełniających wymogów pełnego odliczenia VAT) - 'Samochód używany wyłącznie na potrzeby firmy'. Wybór tej opcji daje prawo do odliczania 100% VAT, pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia do urzędu skarbowego (na formularzu VAT-26) i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (nowy wzór dostępny w programie). W tym przypadku pamiętać należy, że nawet jeden przejazd dla celów prywatnych oznaczać będzie złamanie warunków odliczenia i konieczność zwrotu VAT;
  • Obowiązujący dotychczas limit 60%/max. 6000 zł odliczenia VAT przy zakupie, leasingu i najmie samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014 r. zmienia się na 50% (bez limitu);
  • 50%-owe odliczenie VAT wprowadzone zostało także dla wydatków na eksploatację samochodów osobowych (dotychczas można było odliczać VAT w całości);
  • Od paliwa do samochodów osobowych nadal nie można odliczać VAT - prawo do odliczania 50% podatku wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2015 r.;
  • Dotychczasowe umowy leasingu i najmu z odliczeniem 60%/max. 6000 zł VAT od 1 kwietnia 2014 r. będą ujmowane, zgodnie z nowymi przepisami, z odliczeniem 50% VAT (bez limitu kwotowego);
  • W przypadku kontynuacji umowy leasingu z pełnym odliczeniem VAT (uwaga na obowiązek zarejestrowania umowy w urzędzie skarbowym!) należy zaznaczyć opcję 'Spełnia wymogi pełnego odliczenia VAT według przepisów obowiązujących od 1.04.2014' - dzięki temu program po 1 kwietnia 2014 r. będzie nadal odliczał 100% VAT;
  • W związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla samochodów używanych wyłącznie na potrzeby firmy dodano nowe pola na formatce 'Przejazd':
   • 'Użytkownik',
   • 'Licznik stan początkowy' (pobierany ze stanu końcowego ostatniego przejazdu),
   • 'Licznik stan końcowy' (wyliczany);
  • Dodano drugą wersję Ewidencji przebiegu pojazdów - dla samochodów używanych wyłącznie na potrzeby firmy (zakres informacji zgodny z nowymi przepisami).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Na stronie głównej programu w sumie podatku należnego uwzględniono transakcje wydatkowe, od których nalicza się podatek (obsługa wprowadzona w wersji 2.5.0):
   • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
   • Import towarów - procedura uproszczona,
   • Import usług,
   • Krajowa - odwrotne obciążenie;
  • Usunięcie błędu wersji 2.5.0 powodującego przestawianie terminu płatności na dokumencie sprzedaży, jeśli u kontrahenta nie został określony termin domyślny;
  • Poprawa błędu powodującego pojawianie się napisu 'metoda kasowa' na duplikacie faktury VAT u podatników, którzy w przeszłości rozliczali się według metody kasowej.
wersja 2.5.1.89, 2013-12-31

Standard i Premium

 • Dostosowanie programu do zmian przepisów o VAT wchodzących w życie 1 stycznia 2014 r.:
  • W przypadku faktur sprzedaży program dokonuje rozliczenia podatku należnego według 'Daty powstania obowiązku podatkowego' (widocznej pod guzikiem 'Więcej' na dole formatki), która jest domyślnie synchronizowana z 'Datą sprzedaży'. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi wyjątkami - szczegóły w art. 19a ustawy o VAT). Na wystawienie faktury jest znacznie więcej czasu - zamiast dotychczasowych 7 dni trzeba to zrobić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub otrzymano zapłatę (więcej w art. 106i ustawy o VAT).
  • W przypadku faktur wydatkowych program dokonuje rozliczenia podatku naliczonego według 'Daty rozliczenia w deklaracji VAT-7' (widocznej pod guzikiem 'Więcej' na dole formatki), która dotychczas była domyślnie synchronizowana z 'Datą otrzymania', zaś od początku 2014 roku będzie ustawiana zgodnie z 'Datą sprzedaży', czyli datą powstania obowiązku podatkowego u kontrahenta. Od nowej ogólnej zasady są jednak wyjątki, dlatego też dla następujących rodzajów wydatków:

       - czynsz leasingowy,
       - czynsz-wynajem,
       - media (prąd, gaz, en.cieplna) - opłaty,
       - telefon - opłaty,

   'Data rozliczenia w deklaracji VAT-7' ustawiana jest odmiennie - zgodnie z 'Datą wystawienia' faktury przez sprzedawcę.
  • Tak, jak dotychczas, użytkownik może samodzielnie ustawiać zarówno datę 'Datę powstania obowiązku podatkowego' jak i 'Datę rozliczenia w deklaracji VAT-7', określając odmienne od domyślnych daty rozliczeń podatku VAT.
 • Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji ZUS-DRA począwszy od rozliczenia za grudzień 2013 r.
 • Dodanie w danych właściciela (Listy - Dane - Właściciele) znacznika 'Fundusz Pracy' w sekcji 'Ubezpieczenia społeczne'. Dzięki temu możliwe jest sterowanie przez użytkownika naliczaniem składki na Fundusz Pracy (dotychczas była naliczana zawsze, chyba, że właściciel płacił obniżone składki ZUS).
 • Aktualizacja informacji o kwocie autoryzującej e-deklaracje na rok 2014 (przycisk 'Sprawdź, jaką wartość należy wpisać' w kreatorze e-deklaracji).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięcie błędu wersji 2.5.0 uniemożliwiającego złożenie e-deklaracji VAT-7K (kwartalnej);
  • Przywrócenie możliwości wyboru opcji 'brak wpisu' do Rejestru sprzedaży VAT przy wystawianiu faktur sprzedaży;
  • Poprawa błędu wersji 2.5.0 powodującego wpisywanie do Rejestru sprzedaży VAT dokumentów nie podlegających VAT (nie miało to skutków dla obliczenia podatku do zapłaty - kwoty nadmiarowych wpisów nie były uwzględniane w deklaracji VAT-7).
wersja 2.5.0.87, 2013-11-18

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych rodzajów transakcji dla faktur przychodowych:
  • krajowa
  • krajowa - odwrotne obciążenie (podatnikiem jest nabywca) [m.in. sprzedaż towarów wymienionych w zał. 11 do ustawy o VAT, w tym złomu i stali]
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • poza terytorium kraju (towary i usługi) [m.in. sprzedaż reklam Google AdSense]
  • eksport towarów.
 • Wprowadzenie nowych rodzajów transakcji dla faktur wydatkowych:
  • krajowa
  • krajowa - odwrotne obciążenie (podatnikiem jest nabywca) [m.in. zakup towarów wymienionych w zał. 11 do ustawy o VAT, w tym złomu i stali]
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • import usług [m.in. zakup reklam Google AdWords]
  • import towarów - procedura uproszczona.
 • Wybór rodzaju transakcji (zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków) następuje w nowej kontrolce 'Rodzaj transakcji' w dolnej części formatki; dla kontrahentów krajowych domyślnie ustawiane jest 'krajowa'.
 • Wprowadzenie faktury wewnętrznej - pojawia się po zaznaczeniu 'Faktura wewn.' na formatce 'Wydatek - Faktura VAT'.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur dla osób fizycznych z numerem PESEL zamiast NIP.
 • Ujęcie rodzaju transakcji w Rejestrach zakupów i sprzedaży VAT - dodanie nowej kolumny oraz umożliwienie filtrowania wg tego kryterium.
 • Wprowadzenie obsługi nowych rodzajów transakcji w deklaracjach VAT-7(14) i VAT-7K(8) od października/IV kwartału 2013.
 • Rozszerzenie danych kontrahenta:
  • Znacznik 'Podatnik VAT czynny' (domyślnie zaznaczony dla wszystkich kontrahentów, którzy nie mieli statusu 'Osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej dział. gosp.')
  • Numer PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Indywidualny rabat i termin płatności, uwzględniane następnie przy sprzedaży.
 • Dodanie Chorwacji (kod: HR) do słownika krajów unijnych.
 • Modyfikacja wyglądu faktury i rachunku sprzedaży oraz wprowadzenie możliwości personalizacji dokumentów - dodania logo oraz zmiany rodzaju i wielkości czcionek (menu Narzędzia - Opcje, zakładka 'Styl faktury i rachunku'). Zmiana wyglądu dotyczy nowo wystawianych dokumentów (nie ma wpływu na dotychczasowe), jest aplikowana także w wydatkach na podglądzie faktury i rachunku.
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • W przypadku faktur za media i telefon dodano synchronizację daty rozliczenia w deklaracji VAT-7 z terminem płatności (dotychczas był wyświetlany stosowny komunikat).
  • Poprawa prezentacji kwoty 'słownie' na podglądzie faktury korygującej.
  • Metoda kasowa: poprawiono rozliczanie spłat w przypadku występowania na fakturze pozycji z różnymi stawkami VAT.
  • Zapamiętywanie ustawionego przez użytkownika rozmiaru okna dla formatek 'Deklaracja VAT-7' i 'Remanent'.
  • W deklaracji ZUS-DRA odblokowano możliwość edycji daty wypełnienia (poz. XI.01) - pozwala to na dokonywanie korekt za poprzednie lata z bieżącą datą.
  • Usunięcie błędu utrudniającego wpisywanie kwoty autoryzującej e-deklarację - obecnie akceptowany jest systemowy separator dziesiętny.
wersja 2.4.10.86, 2013-08-05

Standard i Premium

 • Umożliwienie pokazywania rabatu (in minus) na dokumentach sprzedaży - do wprowadzania i pokazywania rabatu służy kalkulator cenowy umieszczony pod guzikiem |...| w kolumnie 'Cena jedn.' na formatce dokumentu.
 • Dodanie znaczników 'Zapłacono' i 'Towar odebrano' na fakturach przychodowych.
 • Wprowadzenie możliwości sortowania towarów na formatce i podglądzie remanentu.
 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) dla rozliczeń podatku VAT od lipca/III kwartału 2013.
 • Profil Ryczałt: dodanie możliwości definiowana domyślnej stawki ryczałtu przy sprzedaży danego towaru lub usługi (Ewidencje - Towary i usługi - Ewidencja/ cennik - Towar/ usługa/ komplet).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięcie błędu wersji 2.4.9, powodującego brak numeru dokumentu w Ewidencji sprzedaży; poprawa mechanizmu zapamiętywania szerokości kolumn w ES;
  • Zwiększenie limitu dopuszczalnych znaków (z 50 do 100) w nazwie banku prowadzącego rachunek firmowy (formatka 'Firma' - sekcja Informacje dodatkowe/ Rachunki bankowe - kolumna Bank/Oddział);
  • Powiększenie kontrolek z wyborem urzędu skarbowego na formatkach 'Firma' i 'Właściciel';
  • Do deklaracji VAT-7 urząd skarbowy pobierany jest zawsze z danych firmy (menu Plik - Zmień dane firmy, sekcja 'Dane ewidencyjne'); w wersji 2.4.9 przy jednoosobowej działalności gospodarczej US brany był z danych właściciela, co nie pozwalało obsłużyć przypadków, gdy urząd skarbowy do VAT jest inny niż do PDOF;
  • Poprawa podglądu remanentu - w pewnych przypadkach (kilka magazynów występujących w różnych przedziałach czasowych) mogła się pojawiać rozbieżność pomiędzy wartością prezentowaną na podglądzie remanentu, a widoczną na liście remanentów i w Księdze. Do obliczeń dochodu była brana zawsze wartość prawidłowa.

Premium

 • Dodanie nowej listy 'Operacje magazynowe - towary' (menu Listy - Ewidencje - Towary i usługi). Lista umożliwia sprawdzanie historii operacji magazynowych dla poszczególnych towarów. Za pomocą filtra można zawężać listę np. do jednego asortymentu, czy wybranego okresu.
 • Dotychczasowa lista 'Operacje magazynowe' występuje obecnie pod nazwą 'Operacje magazynowe - dokumenty'.
 • Wprowadzenie możliwości sortowania towarów (według kodu, nazwy, j.m., daty ostat. zmiany stanu) na formatce i podglądzie magazynu.
wersja 2.4.9.85, 2012-12-31

Standard i Premium

 • Dostosowanie programu do zmian przepisów o VAT wchodzących w życie 1 stycznia 2013 r.:
  • Zmiany w metodzie kasowej rozliczeń podatku VAT;
  • Usunięcie z podglądów faktur VAT i rachunków sprzedaży oznaczenia 'Oryginał/Kopia'.
 • Zmiany prezentacji dokumentów na listach:
  • 'Przychody' - faktury i rachunki wyświetlane są obecnie wg daty sprzedaży;
  • 'Wydatki' - wszystkie dokumenty wg daty wystawienia;
  • Usunięcie kolumny 'Przychód wg art. 2 ust. 3 ustawy o VAT' w Ewidencji sprzedaży (od 1 stycznia 2013 r.).
 • Umożliwienie wysyłki deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie elektronicznej (bezpośrednio do systemu e-Deklaracje) - począwszy od rozliczenia za grudzień/ IV kwartał 2012 roku.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą możliwa jest autoryzacja wysyłki e-deklaracji poprzez podanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja;
  • W przypadku podatników nie będących osobami fizycznymi konieczne jest użycie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.
 • Wprowadzenie do programu pełnej listy urzędów skarbowych wraz z kodami do e-deklaracji oraz numerami rachunków bankowych. Aby wysyłać e-deklaracje z programu należy uzupełnić kody US w danych wcześniej wybranych urzędów skarbowych (Listy - Dane - Urzędy Skarbowe/ZUS) lub wskazać (w danych firmy i/lub właściciela) nowy urząd z uzupełnionej listy.
wersja 2.4.8.84, 2012-12-04

Standard i Premium

 • Zmiana sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc listopad (w przypadku rozliczenia według skali oraz podatku liniowego). W rozliczeniu kwartalnym zostały usunięte komunikaty, mówiące o nieobowiązujących już terminach płatności.
  Obecnie zaliczki na PDOF należy wpłacać:
  • za III kwartał - w terminie do 20 października,
  • za m-c listopad - w terminie do 20 grudnia,
  • za IV kwartał i m-c grudzień - w terminie do 20 stycznia (o ile wcześniej nie nastąpi złożenie zeznania rocznego i dokonanie zapłaty podatku z tego tytułu).
  Osoby, które obliczyły zaliczkę na podatek za m-c listopad 2012 w poprzedniej wersji programu prosimy o ponowne wykonanie tej operacji (menu Deklaracje - Zaliczki PDOF).
 • Implementacja nowej wersji komponentu do obsługi deklaracji.
 • Aktualizacja wymagań systemowych - program można instalować także w środowisku Windows 8.
wersja 2.4.6.82, 2011-02-22

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT-7(12) i VAT-7K(6) dla rozliczeń podatku VAT od stycznia/I kwartału 2011.
 • Usunięcie błędu "Access violation...", pojawiającego się w niektórych przypadkach przy wyświetlaniu list z grupy "Deklaracje".
 • Rejestry VAT:
  • Rozbudowa filtrów oraz dodanie możliwości sortowania wpisów (znaczniki w nagłówkach wybranych kolumn);
  • Poprawa błędu uniemożliwiającego usunięcie not wpisanych do rejestrów VAT;
  • Usunięcie błędu polegającego na wpisywaniu do Rejestru zakupów VAT zwielokrotnionych kwot netto i VAT z faktur korygujących zawierających więcej niż 1 pozycję. Aby poprawić błędny wpis należy otworzyć dokument do edycji i ponownie zatwierdzić.
 • Podgląd/wydruk faktury sprzedaży:
  • Poprawa błędu wyświetlania nagłówka tabeli w przypadku faktury wystawionej od ceny brutto;
  • Dodanie wyświetlania prefiksów (kodów krajów) do unijnych numerów NIP w przypadku faktur wewnątrzwspólnotowych.
 • Profil Ryczałt: usunięcie błędu uniemożliwiającego wystawienie przelewu z tytułu płatności ryczałtu do wybranej deklaracji "Obliczenie ryczałtu" (za pomocą przycisku "Wystaw przelew" dostępnego nad listą deklaracji).

Uwagi (ważne!):

 • Użytkowników, którzy korzystali z pliku mx.exe udostępnianego przez nas w celu doraźnej likwidacji błędu "Access violation...", prosimy o usunięcie (przed przystąpieniem do instalacji nowej wersji programu) z katalogu aplikacji poprzedniego pliku .exe (dla którego w przesyłanej instrukcji sugerowaliśmy zmianę nazwy na mx_oryg.exe).
 • W przypadku dokonywania korekty podatku VAT naliczonego za 2010 rok od nabyć związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (pojawienie się kreatora w deklaracji VAT-7 za styczeń/I kwartał 2011 r.), prosimy o kontakt z naszym konsultantem (poprzez wysłanie e-maila na adres malafirma@elfin.pl) w celu uzyskania dodatkowego komponentu do prawidłowego wyliczenia kwoty korekty (ze względów technicznych nowa wersja nie obsługuje w pełni tego procesu).
wersja 2.4.4.80, 2010-12-31 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2010-12-30)

Standard i Premium

 • Zmiany w zakresie podatku VAT:
  • Wprowadzenie nowych stawek VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku: 23%, 8%, 5% oraz 7% (dla rozliczeń nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych).
  • Wersjonowanie stawek VAT w dokumentach przychodowych i wydatkowych. Do końca 2010 roku widoczne są dotychczasowe stawki, od 1 stycznia 2011 roku - nowe (w zależności od ustawień dat na formatkach). W przypadku faktur wystawianych/otrzymywanych na przełomie roku pojawiają się zarówno stare, jak i nowe stawki.
  • Dostosowanie Rejestrów VAT do zmian stawek. Obecnie rejestry tworzone są automatycznie w oparciu o domyślne stawki obowiązujące w danym okresie, a także w zależności od tego, jakie stawki pojawiły się na dokumentach (mogą to być zarówno nowe, jak i stare stawki).
  • Obsługa automatycznej zmiany stawek VAT oraz numerów PKWiU w Ewidencji towarów i usług. W celu przeprowadzenia zmiany najwygodniej jest użyć zmodyfikowanego filtra (z możliwością filtrowania listy wg stawek VAT), następnie zaznaczyć na liście wiersze z pozycjami do zmiany ("SHIFT" + strzałka w dół lub w górę) i nacisnąć przycisk "Zmień wiele" - dostępny nad listą. W oknie, które następnie się pojawi, można dla wybranych wcześniej towarów "hurtowo" zmienić stawki VAT i numery PKWiU (odrębnie dla sprzedaży i zakupów).
  • Usprawnienie obsługi zakupów od rolników ryczałtowych (RR) - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w menu Narzędzia - Opcje (sekcja "Rozliczenia VAT"), aktualna stawka zakupu VAT RR (6% do końca 2010 r., 7% od 1 stycznia 2011 r.) dostępna jest w fakturach zakupowych oraz widoczna w Rejestrze zakupów VAT.
  • Uwaga: ze względu na brak publikacji nowych wzorów deklaracji VAT-7 w postaci elektronicznej (stan na dzień udostępnienia nowej wersji programu), wersja 2.4.4 posiada wzory dotychczasowe, nie obsługujące nowych stawek VAT. W miesiącu styczniu 2011 r. udostępniona zostanie nowa wersja programu, w której pojawią się zaktualizowane deklaracje.
 • Wprowadzenie nowych formatek (okien) obsługujących wprowadzanie dokumentów przychodowych. Główne zmiany:
  • Nowy układ pól i kontrolek;
  • Wprowadzenie możliwości wyboru rachunku bankowego;
  • Mechanizm skalowania okna (w razie potrzeby można powiększyć formatkę uzyskując większą powierzchnię na wprowadzanie kolejnych pozycji na dokumencie);
  • Dodanie podsumowań kolumn z kwotami;
  • Nowa sekcja "Ewidencje i rejestry" obsługująca wpisy przychodów do Księgi/Ewidencji/Rejestru sprzedaży VAT (dolna, rozwijana część formatki);
  • Wdrożenie nowej obsługi wyświetlania podglądów dokumentów.
 • Zmiana sposobu wpisywania dokumentów przychodowych do Księgi(ZO)/ Ewidencji przychodów(R)/ Ewidencji sprzedaży. Dotychczas przychody wpisywane były do Księgi/EP/ES z datą wystawienia dokumentu, obecnie wpisywane są według:
  • "Data zdarzenia gospodarczego" w przypadku Księgi (profil podatkowy "Zasady ogólne"),
  • "Data wpisu" w przypadku Ewidencji przychodów (profil podatkowy "Ryczałt"),
  • "Data uzyskania przychodu" w przypadku Ewidencji sprzedaży (wszystkie profile podatku dochodowego).

Nowe daty zostały dodane w sekcji "Ewidencje i rejestry" na formatce przychodu (w zależności od profilu podatkowego). W/w daty ustawiane są domyślnie zgodnie z datą sprzedaży widoczną na formatce, zawsze mogą być jednak zmienione przez użytkownika.

 • Modyfikacja not do Rejestru sprzedaży i zakupów VAT (formatka i podgląd dokumentu).
 • Poprawa mechanizmów numeracji i renumeracji w ewidencjach i rejestrach.
 • Zmiany w profilu Ryczałt (R):
  • Usprawnienie wyświetlania i obsługi Ewidencji przychodów;
  • Wprowadzenie nowych formularzy do obliczania ryczałtu miesięcznego i kwartalnego;
  • Dodanie miesięcznych/kwartalnych zestawień obliczenia ryczałtu (2 strona formularza);
  • Umożliwienie eksportu danych rocznych (przycisk "Eksportuj" widoczny w oknie rozliczenia za grudzień/IV kwartał); dane mogą być importowane m.in. do programu Jupiter Premium, celem ułatwienia rocznego rozliczenia podatku;
  • Usunięcie błędu z pobieraniem składek ZUS do obliczeń ryczałtu.
 • Uaktualnienie lat w kontrolkach filtrów list - wprowadzenie mechanizmu automatycznej aktualizacji zakresu wyświetlanych lat.
 • Szereg innych, drobnych zmian i usprawnień programu.

Premium

 • Wprowadzenie dodatkowej walidacji faktur zakupowych (wpływających na magazyn) w celu uniemożliwienia przyjęcia towaru z zerową wartością (co mogło powodować błąd w ewidencji ilościowo-wartościowej).
wersja 2.4.2.78, 2010-01-20 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2010-01-01)

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT:
  • VAT-7(10) i VAT-7K(4) - dla rozliczeń za okresy: grudzień/IV kwartał 2008 - grudzień/IV kwartał 2009. Informacja: do 31 grudnia 2009 (czyli w praktyce dla rozliczeń za okres listopad/III kwartał 2009 włącznie) podatnicy mogli składać deklaracje na drukach VAT-7(9) i VAT-7K(3), dostępnych w poprzedniej wersji programu. Dla rozliczeń za okres grudzień/IV kwartał 2009 (dokonywanych w styczniu 2010) wymagane są nowsze formularze, wprowadzone w bieżącej wersji programu;
  • VAT-7(11) i VAT-7K(5) - najnowsze formularze dla rozliczeń za okres styczeń/I kwartał 2010 (i kolejnych).
 • Dodanie nowych jednostek miar: [mb] - metr bieżący, [rbh] - roboczogodzina.
 • Wprowadzenie nowych kodów krajów UE: [BG] - Bułgaria, [RO] - Rumunia.
 • Na podglądach dokumentów "Przychód - Inny" i "Wydatek - Inny" wprowadzono "datę zdarzenia gospodarczego" zgodną z ustawieniami na formatce. Wcześniej na podglądzie wyświetlana była data kontekstowa z dnia sporządzenia dokumentu.
 • Korekta wyświetlania sum wydatków [sekcja "Obroty (brutto)"] na stronie głównej programu.
 • Poprawa sortowania wpisów w Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku występowania większej liczby ulepszeń dla danego środka trwałego/WNiP.
 • Ewidencja przebiegu pojazdów (Listy - Ewidencje - Pojazdy niefirmowe - Ewidencje przebiegu) - korekta sposobu zaokrąglania sumy wartości przejazdów w danym miesiącu. Obliczenia w ewidencji wykonywane były poprawnie, usterka dotyczyła jedynie zaokrągleń sum widocznych na liście (mogły pojawiać się rozbieżności w groszach pomiędzy wartościami widocznymi na liście, a sumami na podglądach).
 • Rozliczenia pojazdów niefirmowych - poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowym ujmowaniu korekt faktur z tytułu wydatków rozliczanych wg "kilometrówki".
 • Profil "Ryczałt": usunięcie błędów występujących w kwartalnym obliczeniu ryczałtu (Deklaracje - Obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
 • Poprawa ujmowania faktur korygujących na liście należności i zobowiązań.

Premium

 • Usunięcie błędu walidacji przy wystawianiu korekt faktur sprzedaży wpływających na magazyn.
wersja 2.4.1.77, 2008-03-10 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2008-01-01)

Standard i Premium

 • Umożliwienie wprowadzenia 14-znakowego (rozszerzonego) numeru Regon w danych firmy.
 • Dodanie nowych jednostek miar: arkusz (ark.), strona (str.), ryza, opakowanie (opak.).
 • Usprawnienia formatek (okien) obsługujących wprowadzanie wydatków - m.in. zapamiętywanie rozmiaru okna (ostatnio ustawionego) dla danego rodzaju wydatku. Analogiczne zmiany w oknach przychodowych zostaną wprowadzone w kolejnej wersji programu.
 • Wprowadzenie na listach przychodów i wydatków dodatkowych kolumn: "Kwota netto" i "Kwota VAT".
 • Poprawa błędu wersji 2.4.0, uniemożliwiającego usunięcie faktury korygującej VAT z listy wydatków.
 • Poprawa błędu wersji 2.4.0, polegającego na wpisywaniu wydatków po nieprawidłowej stronie listy należności i zobowiązań.
 • Uzupełnienie eksportu danych z ostatniego rozliczenia PDOF w roku o pozycję "koszty działalności".
 • Usunięcie problemów z otwieraniem deklaracji "PIT-5" przygotowanych we wcześniejszych wersjach programu.
 • Usprawnienie mechanizmu odtwarzania archiwum bazy danych - program uruchamia się ponownie samoczynnie, a serwer bazy danych nie jest już zatrzymywany.
wersja 2.4.0.76, 2008-02-20 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2008-01-01)
Standard i Premium
 • Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2008 r. nowego wzoru Księgi przychodów i rozchodów.
 • Wprowadzenie nowego rodzaju wydatku: "reklama" (w miejsce "reprezentacji i reklamy").
 • Wprowadzenie nowych formatek (okien) obsługujących wprowadzanie wydatków. Główne zmiany:
  • Nowy układ pól i kontrolek;
  • Mechanizm skalowania okna (w razie potrzeby można powiększyć formatkę uzyskując większą powierzchnię na wprowadzanie kolejnych pozycji zakupów na dokumencie);
  • Dodanie podsumowań kolumn z kwotami;
  • Nowa sekcja "Ewidencje i rejestry" obsługująca wpisy wydatków do Księgi i Rejestru zakupów VAT (dolna, rozwijana część formatki).
 • Zmiana sposobu wpisywania wydatków do Księgi: dotychczas wydatki były księgowane z datą otrzymania, obecnie wpisywane są według "Daty zdarzenia gospodarczego". Nowa data została dodana w sekcji "Ewidencje i rejestry" na formatce wydatku. Data zdarzenia gospodarczego ustawiana jest domyślnie zgodnie z datą wystawienia dokumentu, zawsze może być jednak zmieniona przez użytkownika.
 • Modyfikacja "Noty do Księgi" (formatka i podgląd dokumentu).
 • Wprowadzenie kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego (według skali podatkowej i stawki liniowej). Aby włączyć ten sposób rozliczeń należy z datą 1 stycznia wybrać odpowiednią opcję w danych właściciela (menu Listy - Dane - Właściciele) w sekcji "Podatek dochodowy". Rozliczenia kwartalne można przygotować również wstecz - od początku 2007 roku.
 • W przypadku, jeśli przynajmniej jeden z właścicieli rozlicza się kwartalnie, w programie pojawia się nowe zestawienie: "Księga - zestawienie wg kwartałów" (menu Listy - Księga/Rejestry VAT - Księga - zest. wg kwartałów).
 • Wprowadzenie nowych formularzy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy (w miejsce dotychczasowych PIT-5 i PIT-5L). Formularze te nie są deklaracjami podatkowymi i nie mogą być składane w Urzędzie Skarbowym - służą jedynie dla celów obliczenia zaliczek w programie. Nowe formularze obsługują zarówno rozliczenia miesięczne jak i kwartalne, według skali podatkowej oraz stawki liniowej.
 • Wprowadzenie przełącznika "Oryginał/Kopia" na podglądach faktury sprzedaży i rachunku. Aby zmienić stan dokumentu należy kliknąć w napis "Oryginał/Kopia" na podglądzie.
 • Wprowadzenie skrótu klawiszowego "CTRL-P" w celu ułatwienia drukowania dokumentów z programu (wystarczy wybrać dokument na liście i użyć podanej kombinacji klawiszy).
 • Dostosowanie programu do systemu operacyjnego Windows Vista (program nadal działa prawidłowo na wszystkich wersjach Windows począwszy od Win98).
 • Zmiana adresu Elfin Sp. z o.o. Nasz nowy adres: ul Konfederacka 23, 30-306 Kraków.
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2018 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009