www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
PYTANIE:
Kupiłem uaktualnienie oprogramowania przez internet od firmy Adobe (NIP IE). Faktura jest w euro, z zerowym VAT-em. Płatność nastąpiła kartą kredytową, a rachunek został obciążony w złotych. Rozumiem, że to jest import usług i powinienem naliczyć VAT. Jak to zrobić? Według jakiego kursu rozliczyć zakup?

ODPOWIEDŹ:
Zakup oprogramowania za granicą stanowi import usług w rozumieniu ustawy o VAT. Usługi świadczone na rzecz podatników opodatkowane są zasadniczo (z pewnymi wyjątkami) w miejscu, gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT). Z importem usług mamy do czynienia w przypadku nabycia od kontrahenta zagranicznego - unijnego lub pozaunijnego. Przy tego typu transakcjach zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

Nabywca po otrzymaniu faktury od dostawcy może wystawić fakturę wewnętrzną i na jej podstawie rozliczyć podatek należny, a także odliczyć podatek naliczony. Jeśli podatnik ma pełne prawo do odliczenia, to rozliczenie VAT będzie neutralne finansowo - kwota podatku należnego z tytułu importu usług będzie równa kwocie podatku naliczonego.

Aby rozliczyć transakcję importu usług w programie Elfin Mała Firma należy utworzyć nowy 'Wydatek - Faktura VAT', a następnie:
- wprowadzić wymagane dane i zaznaczyć opcję 'Faktura wewn.';
- nadać numer fakturze wewnętrznej - inny niż tej od kontrahenta (odrębna numeracja dla faktur wewnętrznych);
- kwota netto powinna odpowiadać kwocie nabycia z faktury zakupu (sposób przeliczenia na złote opisany jest poniżej), do tej kwoty należy doliczyć VAT według obowiązującej stawki;
- wybrać rodzaj transakcji 'import usług' (jeśli kontrahentem jest unijny podatnik VAT czynny pojawi się zaznaczenie 'nabycie usług, do których stosuje się art. 28b ustawy') i zatwierdzić wpis.

Jeśli chodzi o ustalenie podstawy opodatkowania (czyli kwoty netto), to zgodnie z art. 31a ustawy o VAT należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty, jeśli nastąpiła wcześniej). Jeśli faktura sprzedaży została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, to należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Kurs i dokonane przeliczenia najlepiej będzie wpisać w polu 'Uwagi' na fakturze wewnętrznej.

Ewentualna różnica pomiędzy obliczoną kwotą netto, a faktyczną kwotą obciążenia rachunku stanowić będzie różnicę kursową, którą należy dodatkowo wprowadzić do programu - w zależności od tego, czy będzie in plus, czy in minus - jako 'Przychód - Inny' lub 'Wydatek - Inny'.

Podczas generowania deklaracji VAT-7(15)/VAT-7K(9) (wzory formularzy obowiązujące od lipca 2015 roku) transakcja importu usług od kontrahenta unijnego zostanie wykazana po stronie podatku należnego w poz. 29 i 30 deklaracji (w przypadku nabycia od podatnika pozaunijnego byłyby to poz. 27 i 28). Jeśli zakup służy działalności opodatkowanej zostanie ujęty także w poz. 43 i 44 w części dotyczącej podatku naliczonego.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.