www.elfin.pl
portal finansowy


19 czerwca 2024
PYTANIE:
Kupiłam kasę fiskalną i chciałabym skorzystać z przysługującej ulgi. Kasa kosztowała 1.250 zł, czyli mogę odliczyć maksymalnie 700 zł. Jak to zrobić? Czy kasę trzeba wpisać do ewidencji środków trwałych?

ODPOWIEDŹ:
Kwestię ulgi na zakup kasy fiskalnej reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Najpierw jednak zakup kasy fiskalnej należy rozliczyć tak, jak każdy inny wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodu (w programie: Wydatki - Nowy - Faktura VAT):
1. Jeśli kwota przekraczałaby 3.500 zł netto, to kasę należałoby zaliczyć do środków trwałych (rodzaj wydatku: 'środek trwały-zakup'), jeśli ponad 1.500 zł netto, to do wyposażenia (rodzaj wydatku: 'wyposażenie'). Skoro kwota netto jest niższa niż 1.500 zł można zakup zaliczyć bezpośrednio w koszty, czyli w takim przypadku proszę wybrać rodzaj wydatku 'inne'.

2. Program wpisze wydatek zarówno do Księgi (kwota netto), jak również do Rejestru zakupów VAT, dokonując odliczenia podatku VAT z faktury.

3. Wracamy teraz do ulgi - w przypadku płatników VAT rozlicza się ją bezpośrednio w deklaracji VAT-7. Zgodnie z przytoczonym na początku przepisem, ulga wynosi 90% ceny netto (bez podatku), nie więcej niż 700 zł. Przykładowo, jeśli kasa kosztowała 1.000 zł netto (+230 zł VAT), to kwota ulgi wyniesie 700 zł (1000*90%, maksimum 700 zł). Gdyby kasa kosztowała 700 zł netto (+161 zł VAT), to ulga wyniosłaby 700*90% = 630 zł.

4. Kwotę ulgi wpisuje się w polu 46 deklaracji VAT-7 (w programie po utworzeniu deklaracji proszę przejść na zakładkę 'Formularze') z tym, że nie może być ona wyższa niż różnica pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym, czyli nie więcej niż poz. 36 minus poz. 45. Jeśli kwota odliczenia nie 'zmieści się' w limicie, to pozostałą część można odliczyć w kolejnej deklaracji.

5. Natomiast gdyby podatek naliczony (poz. 45) był wyższy od należnego (poz. 36), ulgę należy wpisywać w poz. 49 deklaracji z tym, że wpisana kwota nie może być wyższa niż 25% ulgi (czyli 175 zł przy korzystaniu z pełnej ulgi) w przypadku składania deklaracji miesięcznych lub 50% ulgi (350 zł przy pełnej uldze) w przypadku składania deklaracji kwartalnych.

6. Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy należy spełnić warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń:
1) złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania; w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy,
2) rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
3) posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.